Zorgverlening Sint-pauwels

Published May 14, 22
7 min read

Zorgverlening op maat

Zorgverlening is het geven van zorg en/of de levering van voorzieningen, en alles wat met het proces van zorgverlening te maken heeft. Onder de eerste lijn  wordt de basisgezondheidszorg verstaan die buiten de muren van een ziekenhuis aan een zorgbehoevende verstrekt wordt. Het betreft dus de zorgen verschaft door een huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts,... Bij Thuisverpleging Temse kan je terecht voor verzorging en verpleging thuis: o.a. : hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven,  hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten, Andere zorgverleners bieden bijvoorbeeld ook schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

Palliatieve Zorg Sint-niklaasElke portefeuil­ lehouder heeft een afgesproken en liefst omschreven taakopdracht, die met enige re­gelmaat tegen het licht wordt gehou­ den op de punten werkbaarheid, verbetermoge­lijkheden en even­tueel ook ondersteunings- of delegatiemogelijkheden. Een dergelijke taakverdeling werkt goed als de leden van het samenwerkingsverband de portefeuille­houder ook man­ daat geven én vertrouwen om namens hen, binnen de afgesproken opdracht, te handelen.

In dat geval hebben meerdere mensen de expliciete opdracht om met elkaar vorm en inhoud te geven aan de doelen van het samenwerkingsverband - Zorgverlening. Ook een stuurgroep werkt met mandaat van de leden. Doorgaans vormen (vertegenwoordigers van) participanten, eventueel aangevuld met een of meer externe deskundigen, de stuurgroep. d Manager of coördinator Een samenwerkingsverband kan ook kiezen voor een manager of coördinator.

Wie deze functie vervult, is idealiter afhankelijk van de taakopdracht. Het kan een lid van het samenwer­kingsverband zijn, mits deze de vereiste competenties heeft. Als zo iemand niet beschikbaar is, is een externe persoon het alternatief. Met als voordeel, naast betere kwalificatie, ook het discipline-overstij­gend kijken en handelen. Een samenwerkingsverband onder één dak kiest meestal voor deze functie.

Ook het omgaan met klachten en het melden van incidenten vallen hieronder. Hierover moet een samenwerkingsver­ band, zeker bij gemeenschappelijke huisvesting, duidelijke afspraken hebben. Een aantal van deze zaken vraagt om overleg, ook al worden ze opgepakt door portefeuillehouders of een manager (Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas). In de praktijk heeft dergelijk overleg verschillende namen: coördinatieoverleg, be­heeroverleg, huishoudelijk overleg of gewoon werkoverleg.

Een standaardagenda en –verslag zijn handige hulpmiddelen. f Taakdelegatie en -uitbesteding Samenwerkingsverbanden doen er goed aan na te gaan welke taken delegeerbaar zijn. Het belang­rijkste motief daar­ voor is het vergroten van de aandacht en tijd van zorgverleners voor patiëntenzorg. Delegatie kan be­trekking hebben op zorginhoudelijke taken, maar ook op beheertaken.

in de vorm van een gedragscode of omgaan met elkaar) is handig, ook voor nieuwe samenwerkingspartners. Por­ tefeuillehouders kunnen daar bij­dragen aan leveren (Zorgverlening Meerdonk). Nieuwe onderwerpen zijn gemakkelijk toe te voegen. Zo’n hand­ boek heeft af en toe updates nodig (minimaal 1 x per jaar). Eén persoon kan daarvoor verantwoordelijk worden gemaakt.

Zorgverlening Liezele

Enkele aandachtspunten -- Voor de patiënt is te allen tijde duidelijk wie van de betrokken zorgverleners het aanspreekpunt is, de inhoude­ lijke (eind)verantwoordelijkheid heeft en belast is met de coördinatie van zorg. De patiënt kan er van op aan dat de informatie die hij van verschillende zorgverleners krijgt onderling is afgestemd.

-- Iedere betrokken zorgverlener weet dat hij beschikt over relevante gegevens van collega’s - Zorgverlening Bornem. Andersom deelt hij ook de relevante informatie. -- Bij voorkeur is er een geïntegreerd patiëntendossier, dat door alle bij de samenwerking betrokken zorgverleners kan worden geraadpleegd en aangevuld. -- De patiënt of diens vertegenwoordiger wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het zorg- of behandelplan.

5. 5 Kwaliteit Primair zijn zorgverleners zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Deze individuele verantwoordelijkheid vloeit voort uit de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) of uit de Wgbo (Wet op de geneeskun­ dige behandelovereenkomst). Zorgverleners baseren zich voor de kwaliteit van hun werk op het kwaliteitsbeleid van de eigen beroepsgroep.

Voor dat laatste verwijzen we naar hoofdstuk 4. Wat is – in kort bestek - van belang voor de kwaliteit van zorg vanuit het samenwerkingsverband? a Definitie van kwaliteit In hoofdstuk 1 noemden we drie pijlers: -- vraaggerichtheid: het afstemmen van het aanbod op de vragen en problemen van patiënten -- betere zorg: afstemmen op en gebruik maken van elkaars kwaliteiten -- efficiënt en doelmatig werken: slim organiseren, het bundelen van voorzieningen en faciliteiten, voorkomen van dubbel werk, zichtbaar maken wat wel en niet werkt, kostenbesparing.b Een visie op zorg Zie ook 4. 2. In een visie staat welke kwaliteit van zorg de samenwerkende zorgverleners willen leveren. Ze besteden aan­ dacht aan de kenmerken van de (gezamenlijke) zorgverlening en de bijdrage daaraan van de betrokken hulpverleners (Zorgverlening Vrasene). De beoogde kwaliteit, het vastleggen en inzichtelijk maken daarvan en de wijze van toetsen maken onderdeel uit van de visie.

We meten wat we doen en verbeteren wat nodig is. -- Wij werken met toetsbare, heldere onderlinge afspraken voor specifieke aandoeningen en daarbij gebruiken we een aantal LESA’s, die we op maat gemaakt hebben (zie 7. 6). Daarin is vastgelegd hoe we onze afspraken willen nakomen - Palliatieve zorg Sint-Gillis-Waas (Thuisverpleging Windham). -- Wij streven een patiëntgerichte organisatie na met goede bereikbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, adequate informatieverschaffing en klachtenafhandeling.

Palliatieve Zorg Sint-niklaas

-- Voor het project ‘Wijkgericht samenwerken’ hebben we de doelen ‘SMART’ geformuleerd. Ze zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. De hierna volgende aandachtspunten kunnen bij de uitwerking worden betrokken. c Kwaliteitscriteria die patiënten belangrijk vinden De NPCF heeft 24 criteria gedestilleerd uit verwachtingen en ervaringen van patiënten met de eerstelijnsgezondheids­ zorg.

Zie ook 1. 2 (Thuisverpleging Puurs). d Het meten van patiëntervaringen Daarvoor is de CQ-index beschikbaar (Consumer Quality Index), een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. De CQ-index is een geregistreerd merk waarvan het eigen­ dom ligt bij Centrum Klantervaring Zorg. Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor diverse aandoeningen en zorgsoorten.

De aandachtspunten uit de verantwoordelijkheidsverdeling kunnen als checklist dienen die de samenwerkende zorg­ verleners hanteren voor de kwaliteit van gegevensuitwisseling, overleg, rapportage en het voorkomen van fouten. Deze afspraken moeten ook worden vertaald in informatie voor de patiënt, die begrijpelijk en eenduidig is. Voor samenwerkende zorgverleners onder één dak kan certificering het (kwaliteits)perspectief zijn.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorg. Het is een op de internationale ISO-normen gebaseerd normenstelsel, specifiek toegesneden op verschillende zorgsectoren zoals gezondheidscentra - Zorgverlening Nieuwkerken. Ook het HKZ-model kan worden gebruikt als leidraad bij kwaliteitsbevordering. f Kwaliteitswetgeving Waarschijnlijk in 2011 treedt de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) in werking. Deze wet maakt het voor cliënten mak­ kelijker te kiezen voor de zorgverlener die het beste bij zijn zorgvraag past.

Alle rechten van de cliënt worden daarmee in 55 één wettelijke regeling ondergebracht ten behoeve van een sterkere positie van de cliënt ten opzichte van de zorgver­ lener. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal toezien op de naleving (Zorgverlening Temse). Relevante wetgeving (tot komst nieuwe wet) -- Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ). Deze verplicht instellingen (in de wet nader omschreven) om verantwoor­ de zorg te bieden en de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken, beheersen en verbeteren.

Op kwaliteit moet bewust beleid worden gevoerd. Er moet een kwaliteitssysteem zijn met daarin beschreven kwaliteitsindicatoren en er wordt verantwoording afgelegd in de vorm van een jaarverslag - Zorgverlening Belsele. -- Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). Volgens deze wet horen zorginstellingen een klachtenregeling en een klachtencommissie te hebben. -- Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) regelt de inspraak van cliënten.

Zorgverlening Beveren (Waas)g Ondersteuning bij kwaliteit Een ROS heeft een expliciete taak bij het ondersteunen van kwaliteit in de eerste lijn - Zorgverlening Elversele. Deze organisatie beschikt over kennis, ervaring, voorbeelden en instrumenten. En is ook bekend met de kennisinstituten die zich bezighouden met kwaliteit in de eerste lijn. We noemen daarvan met name het CBO dat zich richt op de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van professioneel kwaliteitsbeleid (Thuisverpleging Oudenaarde).

6 Gegevensuitwisseling/-overdracht en privacy Waar zorgverleners samenwerken en gegevens uitwisselen, is bescherming van de privacy van de patiënt een heel be­ langrijk regelpunt. In de WGBO, die naar verwachting in 2011 ook opgaat in de nieuwe WCZ, staan de belangrijkste rechten en plichten van de patiënt waaronder het recht op informatie, het toestemmingsvereiste, het recht op inzage in het medisch dossier, het recht op privacy en het klachtrecht.

Welke gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van goede zorg en daarmee in aanmerking komen voor uitwisseling, bepalen de samen­werkende partners zelf. Patiënten worden in het algemeen geïnformeerd, bijvoorbeeld met een folder. Een specifiek aspect is de overdracht van medicatiegegevens. Daarvoor is een conceptrichtlijn ge­maakt die in 2011 definitief wordt ingevoerd (Kwaliteitszorg multiprofessionele zorgverlening).7 Digitale gegevensuitwisseling Zorgverleners werken samen als het probleem van de patiënt daarom vraagt. Gegevensuitwisseling is daarbij essentieel en ICT onmisbaar. De uitkomsten zijn nodig als interne en externe sturingsinformatie. Van belang daarbij zijn onder meer: -- afspraken tussen zorgverleners over wat relevante informatie is en hoe deze wordt vastgelegd -- registratie van informatie 56 -- analyseren van registra­ties -- terugkoppeling van de uitkomsten -- het adequaat regelen van de privacy Er zijn verschillende ICT-systemen beschikbaar voor registratie en uitwisseling.

Op diverse plaatsen in het land is al veel gerealiseerd. Zo kunnen tijdens dienstwaarneming voor zes miljoen mensen in Nederland gegevens worden ingezien en van ruim vijftien miljoen mensen de medicatiegegevens. Ook worden in grote hoeveelheden labuitslagen en specialistenbrieven verstuurd. Zorgverlening Bornem. Soms hebben huisartsen ook direct toegang tot systemen die in ziekenhuizen in gebruik zijn.

Kies voor zorgverlening van Thuisverpleging Bornem (Klein Brabant)

Stap 1 tot 4

Stap 1: U belt 03 369 27 14. Stap 2: We maken een afspraak en bepalen een tijdstip wanneer het u past. We proberen dit uur zo goed mogelijk te respecteren. Telefonisch proberen we al na te gaan wat u eventueel nodig heeft van medisch materiaal. Stap 3: Een vaste verpleegkundige komt bij u langs en voert de nodige zorgen uit. Stap 4: We spreken een vast tijdstip af voor de volgende dagen.

Navigation

Home

Latest Posts

Thuisbegeleiding Arnhem

Published Nov 22, 23
7 min read

Thuishulp Amstelveen

Published Nov 21, 23
6 min read